Virtus 360: eines per a millorar la comunicació escola-família i la documentació tutorial

Virtus 360 ens ofereix un conjunt d’eines, que implementades a la nostra Plataforma educativa de centre, ens permetrà millorar la gestió de la comunicació amb les famílies i l’emmagatzematge i accessibilitat de la informació d’interès tutorial

E-Circular

E-Circular.JPG

Sistema que combina l’enviament de circulars informatives en format electrònic o imprès en funció dels desitjos de la família

SMS

Plataforma que permet gestionar incidències, avisos, recordatoris o comunicats urgents a través del SMS, sense cost per al receptor.

Actes

Actes.JPG

Sistema que permet gestionar i arxivar els acords (entrevistes, reunions, …) família-escola al llarg de la vida escolar de l’alumne

 • E-Circular és un servei gratuït pels pares que s’estimin rebre les circulars directament al seu e-mail. Tots els pares i mares que estiguin interessats només ens han de facilitar una adreça de correu personal i podran rebre les circulars informatives dirigides al seu coreu electrònic. Això permet un estalvi molt important en el consum de paper i una comunicació més immediata i segura. D’altra banda, el sistema permet mantenir circulars impreses a les famílies que així ho desitgen i també monitoritzar l’estat de l’enviament de la E-Circular (Pendent, rebuda, llegida)
 • Comunicats SMS és un servei gratuït pels pares que permet agilitar la comunicació de qualsevol incidència (absències, retards, …), avís, comunicat o recordatori urgent a través del servei d’enviament de missatges al mòbil.
 • Actes és un servei per a gestionar la informació manuscrita en una acta d’entrevistes amb els pares i disposar de totes les actes vinculades a un alumne/a al llarg de la vida escolar. També facilita el compliment de la normativa de la LOPD sobre els fitxers no automatitzats i facilita la visibilitat dels acords relacionats amb un alumne/a als diferents equips docents al llarg de les diferents etapes educatives impartides en el centre. Es digitalitza automàticament l’acta manuscrita i la consulta es pot fer via web.
Anuncis

El projecte eduCAT 1×1

educat1x1_logo_v3_escola20

El projecte eduCAT 1×1 és la concreció a Catalunya del projecte “Escola 2.0“. Té tres característiques principals:

 1. Proporciona a l’alumnat i als docents ordinadors ultra portàtils com a eines personals de treball.
 2. Dota totes les aules que hi participen amb pissarres digitals i xarxa local sense fil (Wi-Fi).
 3. Substitueix progressivament els llibres de text en paper per llibres de text electrònics gratuïts per a l’alumnat (subvenció de 30 €)

El projecte preveu una implementació en quatre fases.

Fase 1: Del setembre al desembre del 2009

Fase 2: Del gener a l’abril del 2010

Fase 3: De l’abril al juny del 2010

Fase 4: A partir de setembre del 2010

En aquestes fases hi participen un nombre cada vegada més gran de centres, sobretot públics, i  d’alumnes de 1r d’ESO; també es provarà com introduir el projecte a 5è i 6è de Primària.

La fase 4 preveu que a l’inici del curs 2010-2011 el projecte eduCAT 1×1 s’ha d’estendre a tot l’alumnat de primer i segon d’ESO. Posteriorment, s’haurà d’ampliar als darrers cursos de primària.

El Departament d’Educació ha engegat el curs 2009/2010 el projecte eduCAT 1×1 amb l’objectiu de dotar els alumnes i els docents amb ordinadors personals i equipar adequadament les aules, tot garantint la seva connectivitat a Internet.

D’aquesta manera es vol potenciar l’ús de materials en format digital disponibles a la xarxa. D’aquest objectiu se’n deriven altres fites, situades totes més enllà dels aspectes purament tecnològics:

 • Innovar els plantejaments didàctics dels centres, i facilitar els enfocaments competencials;
 • Afavorir l’èxit educatiu de l’alumnat;
 • Enfortir l’autonomia dels centres i
 • Reduir les despeses en materials curriculars que han de fer les famílies.

La Resolució EDU/28/2010, d’11 de gener, dóna publicitat al Conveni de col·laboració entre el Ministeri d’Educació i l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Educació per a l’aplicació del programa Escola 2.0, a través del projecte eduCAT 1×1. En aplicació de l’esmentat conveni, és previst:

 • Transformar gradualment en aules digitals totes les aules de 5è i 6è d’educació primària i de 1r i 2n d’ESO, amb les dotacions corresponents d’ordinadors per a ús personal d’alumnat i de professorat.
 • Dur a terme les pertinents accions formatives del professorat, d’acord amb les necessitats del sistema.
 • Posar a disposició dels docents continguts educatius digitals i dotar cada centre d’un espai virtual propi a la xarxa.

Comentari:

Aquest Projecte és essencialment un potent instrument d’accés i processament d’informació multimèdia a disposició de cada alumne en l’aula escolar. És recomanable aprofitar les noves possibilitats que ofereix la incorporació massiva dels ordinadors a l’aula malgrat que l’eficàcia del model 1×1 no està suficientment provada (poden haver-hi models alternatius).

Ara bé, cal ser prudents en el procés de substitució, totalment o parcial, del llibre de text convencional i plantejar la incorporació progressiva de continguts digitals en els processos d’ensenyament-aprenentatge.

És optatiu per a les escoles, especialment per a les escoles privades concertades, ja que aquestes han de garantir la connexió a Internet per als ordinadors dels alumnes i la disponibilitat de pissarres digitals interactives a les aules, sense que la normativa vigent contempli el finançament adient. Això vol dir que els centres privats concertats no reben cap ajut ni cap dotació per a les infraestructures de connectivitat i subministrament elèctric a les aules que ha de permetre que funcionin els ordinadors. S’ha de tenir en compte, a més a més, que les famílies, a banda de cofinançar la compra de l’ordinador (150 €) també hauran de costejar aquestes despeses.

D’altra banda, la plataforma del Departament per a subministrar continguts digitals, l’anomenada actualment “Atria“, abans “Empuries”, ha començat a funcionar a partir del mes de setembre i encara està en una fase incipient; només cal comprovar que hi ha missatges del tipus “Aquesta opció estarà disponible molt aviat“.

El propi Departament d’Educació recomana als centres que ja hi participen que no prescindeixin totalment del llibre de text convencional ja que la connexió a Internet no està garantida, pels diferents proveïdors, al nivell que cal per a treballar només amb els llibres digitals.

En el curs 2010-2011 treballarem, a la nostra comunitat educativa, per a valorar la incorporació de la nostra escola al projecte. Disposem de la informació per a abordar les solucions tècniques  i tecnològiques necessàries i també de l’experiència de l’aplicació en altres centres. Al llarg del curs haurem de prendre decisions que anirem comunicant oportunament.


La pissarra digital interactiva: una eina molt útil en la tasca diària a l’aula

El portal educatiu http://www.xtec.cat  ha incorporat un apartat dedicat especificament a la PDI, accessible a través de l’enllaç http://www.xtec.cat/recursos/tec_inf/pissarres_digitals.htm. Molt probablement, el desplegament del pilotatge de l’eduCAT 1×1 ha tingut molt a veure en aquest desenvolupament. De fet,  l’Administració Educativa ha dotat d’aquest recurs tecnològic a l’escola pública com a un dels equipaments d’aula imprescindible d’aquest projecte d’integració de l’ús d’un ordinador personal per a cada alumne a l’aula convecional.

Malgrat que encara no hi ha finançament previst per a l’adquisició de pissarres digitals ni per a l’instal·lació WIFI  per a  l’escola privada concertada – que també presta el servei públic de l’educació, amb totes les obligacions que això comporta- no dubtem que aquest portal ens aportarà coneixement i recursos sobre l’ús pedagògic d’aquesta eina i facilitarà la selecció de materials digitals i models metodològics.

 • Cal visitar l‘Alexandria, una biblioteca de recursos digitals per a l’aula. Un dels seus apartats és la base de dades amb materials per a les pissarres digitals interactives (PDI).

alexandria

http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?d=4


 • També és molt interessant el bloc Les TIC en bloc que està destinat a l’intercanvi d’informació i d’experiències  sobre l’ús educatiu de les tecnologies de la informació i la comunicació. Més concretament, una de les seves entrades ens aporta molta informació sobre recursos per a PDI.

espai-pdi

http://www.reporteducacio.cat/tic/?page_id=580

 • Alguns fabricants de pissarres digitals també aporten recursos lliures per a PDI. Aquí teniu un conjunt de materials didàctics per a PDI elaborats amb el programari Notebook (SMART Board). Es presenten agrupats segons s’adrecin a l’educació infantil, l’educació primària i a l’educació secundària. A més s’inclou un apartat dedicat a les galeries. Els trobareu en format .zip (un cop extret el fitxer només és visible si es disposa del programari adequat -versions 9.7 i posteriors-. Podeu descarregar des d’aquí: Versió 9.7)

aplicacions-pdi

http://www.reporteducacio.cat/index.php?option=com_content&view=category&id=173:recursos-pdi&Itemid=100085&layout=default

Pissarra digital interactiva tàctil a Infantil

En el marc d’aplicació de les directrius del VIRSATIC hem augmentat els recursos materials TIC disponibles en el nostre centre amb una  PISSARRA DIGITAL INTERACTIVA TÀCTIL destinada a l’etapa d’Infantil.

L’accés a les 4 aules multimèdia del nostre centre no és recomanable per a aquests nens i nenes però l’ús de les teconologies TIC a l’Educació Infantil és del tot impresecindible i, per això, hem incorporat al llarg d’aquest primer trimestre una pissarra digital amb suport mòbil que podem desplaçar a les diferents aules i a les sales comunes.

El model escollit, després de fer una recerca exhaustiva en el mercat actual, ha estat la TEAMBOARD de 77 polzades tàctil amb el suport elevador hidràulic i amb el projector ultracurt.

És una pissarra que té garantida la superfície de treball (escriptura, projecció, sensible al tacte) per un període de 10 anys i que permet treballar amb ella com si en realitat tinguessím tres pisarres en una.

 1. És una superfície de projecció o d’escriptura que té esborrat en sec
 2. És una pissarra electrònica que pot capturar dibuixos i anotacions en format digital i emmagatzemar-los sense necessitat d’usar el projector
 3. És una pissarra digital interactiva sensible al tacte que funciona amb qualsevol aplicació de l’ordinador

PDI tàctil TEAMBOARD

Per augmentar encara més la funcionalitat d’aquesta pissarra hem afegit un reproductor extern – connectat al sistema d’altaveus i al projector –  amb el qual podrem reproduir arxius multimèdia (mp3, mp4, wma, wav, cda, ogg, mpeg, mpg, jpg, jpge, DivX, …) amb suport CD/DVD i utilitzar-la com a pantalla de gran format.

L’ordinador que permet governar les diferents aplicacions està allotjat al compartiment inferior i les connexions es fan per la part inferior i posterior. Això permet un còmode desplaçament de la pissarra i en facilita la protecció i la seguretat.

pdi3

pdi2

pdi6

pdi41

pdi5

Pissarra digital interactiva tàctil a Infantil

En el marc d’aplicació de les directrius del VIRSATIC hem augmentat els recursos materials TIC disponibles en el nostre centre amb una  PISSARRA DIGITAL INTERACTIVA TÀCTIL destinada a l’etapa d’Infantil.

L’accés a les 4 aules multimèdia del nostre centre no és recomanable per a aquests nens i nenes però l’ús de les teconologies TIC a l’Educació Infantil és del tot impresecindible i, per això, hem incorporat al llarg d’aquest primer trimestre una pissarra digital amb suport mòbil que podem desplaçar a les diferents aules i a les sales comunes.

El model escollit, després de fer una recerca exhaustiva en el mercat actual, ha estat la TEAMBOARD de 77 polzades tàctil amb el suport elevador hidràulic i amb el projector ultracurt.

És una pissarra que té garantida la superfície de treball (escriptura, projecció, sensible al tacte) per un període de 10 anys i que permet treballar amb ella com si en realitat tinguessím tres pissarres en una.

 1. És una superfície de projecció o d’escriptura que té esborrat en sec
 2. És una pissarra electrònica que pot capturar dibuixos i anotacions en format digital i emmagatzemar-los sense necessitat d’usar el projector
 3. És una pissarra digital interactiva sensible al tacte que funciona amb qualsevol aplicació de l’ordinador

PDI tàctil TEAMBOARD

Per augmentar encara més la funcionalitat d’aquesta pissarra hem afegit un reproductor extern – connectat al sistema d’altaveus i al projector –  amb el qual podrem reproduir arxius multimèdia (mp3, mp4, wma, wav, cda, ogg, mpeg, mpg, jpg, jpge, DivX, …) amb suport CD/DVD i utilitzar-la com a pantalla de projecció de gran format.

L’ordinador que permet governar les diferents aplicacions està allotjat al compartiment inferior i les connexions es fan per la part inferior i posterior. Això permet un còmode desplaçament de la pissarra i en facilita la protecció i la seguretat.

pdi3

pdi2

pdi6

pdi41

pdi5

La plataforma de centre

cursos-moodle-petita

La plataforma de centre: element clau per a la implantació de les TAC

Per poder tenir a l’abast els continguts digitals de forma senzilla i eficient, tant dins com a fora del centre, monitoritzar de forma personalitzada l’activitat de l’alumnat i possibilitar la interacció entre professorat, alumnat i famílies, cal un punt de trobada amb uns mecanismes per gestionar tota aquesta informació. Aquest dispositiu informàtic és el que s’anomena Entorn Virtual d’Ensenyament Aprenentatge (EVEA), Campus Virtual o Plataforma e-learning, entre d’altres noms.

Un EVEA és un espai virtual, accessible per Internet, que reuneix diverses aplicacions que faciliten l’organització dels continguts digitals i la gestió de l’aprenentatge. Els usuaris (professorat, alumnat, administradors) han d’estar registrats individualment al sistema i compten amb un perfil determinat que els permet accedir a allò que els interessa. Dins d’aquest entorn poden informar-se, realitzar exercicis i altres activitats per compartir i construir coneixement, comunicar-se amb altres usuaris i crear, en definitiva, una autèntica comunitat virtual d’aprenentatge.

L’EVEA de centre és l’element clau per desplegar de forma intensiva el treball acadèmic basat en continguts digitals. Garanteix l’autonomia del centre sempre que es treballa amb continguts de diferents proveïdors i permet mantenir la custòdia de les dades personals dels alumnes en un mateix espai virtual gestionat pel centre docent.

El programari més estès en el món educatiu per gestionar aquest tipus de plataforma virtual és Moodle . Aquesta aplicació, juntament amb la intranet de centre, és la que hem adoptat per desplegar la Plataforma de centre. Tant la intranet com el Moodle tenen com a característica destacada el fet de ser aplicacions de programari lliure. El programari Moodle, a més, ha estat adoptat per una àmplia majoria d’universitats i institucions educatives.

En el nostre centre, el pla d’allotjament (Hosting) contractat a través del nostre partner Sortsystems (www.sortsystems.es), ens permet disposar d’un espai propi per al nostre Moodle: el MoodleVIRSA (http://www.vergesalut.com/movds)
Estem treballant per a gestionar la incorporació de les dades del programari de gestió (AMIC/Alexia) a la base de dades d’usuaris del MoodleVIRSA i així facilitar la gestió administrativa dels diferents cursos al professorat.

En el curs 2008-2009 hem desenvolupat l’embrió d’aquesta plataforma amb la publicació d’alguns cursos, com es pot observar a la captura de pantalla de la part superior. Al llarg del curs 2009-2010 en desenvoluparem més i estendrem aquesta plataforma en la mesura i grau que sigui possible a totes les etapes.

Tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement (TAC)

La planificació de l’ús de les tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement: el Pla TAC de centre i el VIRSATIC.

L’educació bàsica ha de proporcionar els instruments i les competències per aprendre a aprendre en un context digital mitjançant noves metodologies i continguts que aprofitin els recursos d’Internet per a l’aprenentatge i la generació compartida de coneixement.

L’abundància i la multiplicitat de les fonts d’informació disponibles a la xarxa comporten que totes les persones hagin de desenvolupar noves capacitats, destreses i criteris: és el que s’anomena competència digital, recollida als decrets de currículum.

La integració plena de les tecnologies en un centre educatiu es pot enfocar com un procés d’innovació i gestió del canvi que afecta, d’una banda, tots els seus integrants i, de l’altra, aspectes de funcionament: pedagògic, formatiu, organitzatiu i tecnològic. Per facilitar que aquest procés es desenvolupi de manera harmònica, és necessària una planificació a curt i a més llarg termini. Se suggereix el Pla TAC de centre com a instrument per formalitzar la governança de la tecnologia en el marc de l’autonomia de centre i del projecte educatiu. Amb aquest Pla TAC:

 • S’assignen responsabilitats compartides en la gestió de la tecnologia en el centre.
 • Es concreten les necessitats d’assessorament i formació.
 • Es planifiquen el desplegament i la inserció de les TIC en els àmbits educactius, administratius i comunicatius.
 • Es fa el seguiment i l’avaluació dels usos curriculars de les TAC.
 • Es defineixen les prioritats per a la dotació dels recursos tecnològics.
 • Es vetlla pel compliment de la normativa en els usos de la tecnologia, especialment en allò que s’estableix a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i a la Llei de propietat intelectual (LPI).
 • S’estableix la presència del centre a Internet (portal del centre, plataforma virtual).

L’elaboració del Pla TAC de centre és en si mateix un mecanisme d’innovació. En aquest context, l’elaboració del Pla ha de proporcionar espais i temps per establir intercanvis entre el professorat per reflexionar, debatre, compartir i, en suma, per aprendre.

La implementació del Pla TAC de centre és un procés que requereix un impuls decidit per part de l’equip directiu i reclama el consens del claustre de professorat i la participació de tota la comunitat educativa.

Les línies mestres d’aquest Pla TAC del centre, suggerit per Departament d’Educació, ja estan integrades en el VIRSATIC, el nostre pla estratègic per a la incorporació de les TIC, que hem iniciat des del curs 2003-2004 i que continuem desenvolupant curs rere curs.

Substitució de les impressores dels Departaments Didàctics i de les sales del professorat

Com a conseqüència de la migració del sistema operatiu Server 2003 –> Server 2008, hem hagut de canviar les impressores del departaments Didàctics i de les dues sales del professorat per a possibilitar la impressió des del servidor a través de la xarxa local.

Aquesta substitució augmentarà l’eficiència del maquinari a l’abast del professorat en les seves tasques d’ensenyament-aprenentatge ja que a més a més d’imprimir podran fer ús de la multifunció: impressora – escànner – fotocopiadora.

El model escollit ha estat la mutifunció Brother DCP 145 C. És una impressora de baix cost i amb prestacions suficients.

Actualització a Windows SERVER 2008

Aquest inici de vacances de Setmana Santa ha permès fer l’actualització del sistema operatiu que governa l’ordinador que ofereix els serveis als ordinadors de les tres aules multimèdia i als ordinadors dels departaments didàctics i a d’altres components de la xarxa local. La versió del sistema operatiu instal·lada fins ara (Windows SERVER 2003) ha estat actualitzada a la versió Windows SERVER 2008.

Aquesta versió és una plataforma d’alt rendiment, segura i fiable i amplia les seves possibilitats de connectivitat i control sobre els recursos locals i remots.

Amb aquest canvi desitgem millorar el rendiment del nostre sistema informàtic i obtenir una més gran eficiència del programari instal·lat al servidor, accedint des dels diferents ordinadors.

Aquest canvi és una de les actuacions previstes en el VirsaTIC, el pla d’integració de les TIC en l’àmbit de l’ensenyament-aprenentatge i en la gestió.

Connectant mons. Projecte telemàtic dels alumnes de 1r d’ESO

Els nois i noies de 1r curs d’ESO participen en el projecte telemàtic anomenat CONNECTANT MONS que promou Intermón Oxfam .

Els participants de Connectant mons reben una carta de la Gaia.6 demanant-los ajuda. Cal presentar un informe de l’estat actual del planeta Terra per tal que els amos del planeta ens renovin als humans el contracte de lloguer. La Gaia.6 proposarà 4 problemàtiques concretes per tal que cada grup n’investigui una en el seu entorn proper. Després hauran de proposar estratègies per solucionar aquests temes i finalment cada grup farà difusió en el seu entorn de la Newsletter elaborada amb els articles de tots els grups.

Els nostres alumnes han escollit fomentar la mobilitat sostenible, per tal que el nostre entorn sigui millor i ja estan immersos en les tasques pròpies de l’activitat.

Treball a l’aula: Les activitats estan concebudes per ser fetes per Internet, però tota la feina que es durà a terme a la xarxa té un complement necessari a l’aula. Amb Connectant mons volem que els i les participants vegin diferents maneres d’entendre el món, però també que sàpiguen debatre i arribar a punts de trobada amb els i les participants virtuals i, sobretot, amb els seus companys/es de classe. Mitjançant el debat i la reflexió, es busca elaborar una construcció conjunta de la societat per tal que sigui més justa.

Intercanvi/Debat a la xarxa: La xarxa ens permet entrar en contacte amb persones que viuen en entorns llunyans. Aquest actiu ens ajuda a crear diferents comunitats d’aprenentatge, en les quals s’agrupen alumnes d’una mateixa edat provinents de punts geogràfics diferents. En aquestes comunitats, i gràcies a eines de participació com el fòrum, els i les alumnes poden comunicar-se amb la resta dels i les participants i fer així activitats de caràcter col·laboratiu.

Presentació de conclusions: La suma de la feina feta a classe i de la que s’hagi fet per Internet permetrà arribar a uns punts de consens que ens ajudaran a elaborar les conclusions.

16 de febrer – 29 de març. Activitat per a l’alumnat (sis setmanes de treball, repartides en quatre fases. Els i les alumnes dels centres inscrits a Connectant mons interaccionaran i treballaran conjuntament a través d’Internet. Cada cicle disposarà d’una proposta específica, d’unes orientacions per al professorat i d’un conjunt d’eines de comunicació.

Des d’aquí els desitgem una bona experiència telemàtica i sobretot que aconsegueixin aplicar aquesta feina al seu desenvolupament personal.

En breu, iniciarem un blog en el nostre lloc web on els participants podran comunicar i expressar tot allò que sigui d’interès en aquest projecte.