ARC: L’Aplicació de Recobriment Curricular

arc

L’Aplicació de Recobriment Curricular (ARC) conté i ofereix propostes d’activitats, recursos i itineraris vinculats al currículum i adreçats al professorat en el seu treball a l’aula. Les necessitats que ha generat el Projecte eduCAT1x1 fan que les propostes didàctiques s’hagin concentrat a 1r i 2n d’ESO en les àrees de matemàtiques, llengües, ciències naturals, ciències socials i tecnologia.

L’ARC s’ha creat i es manté des dels CESIRE, Centres de Suport a la Innovació i a la Recerca Educativa, que depenen del Departament d’Educació.

Es tracta d’una eina molt vàlida i interessant per a donar suport al professorat que vol incorporar els continguts digitals a la seva feina diària.

Pera accedir a l’ARC: http://base.projecte-arc.com/elements_didactics

Podeu clicar sobre les imatges inferiors per a accedir als llocs web dels diferents CESIRE

Anuncis

Iniciem la campanya de l’e-circular i els comunicats SMS

Divendres, 4 de febrer, lliurarem una circular en paper a totes les famílies de tots els nivells del centre per a informar sobre la disponibilitat de rebre les circulars en format digital via correu electrònic, si així ho desitjen. També, podran rebre comunicats urgents i notificacions importants via SMS.

Per a poder desplegar, en el marc del VIRSATIC (Pla d’integració de les TIC), aquests SERVEIS GRATUÏTS, ens cal actualitzar el número de mòbil i l’adreça de correu electrònic del pare i de la mare (o dels tutors legals) en el nostre programari de gestió (Alexia) i després fer la migració d’aquestes dades a VIRTUS CIRCULARS i VIRTUS SMS.

Per aquest motiu, sol·licitem la col·laboració de totes les famílies i que ens comuniquin aquests dades, com s’explica a la CIRCULAR, abans de divendres, 11 de febrer.

L’ús d’aquests eines de comunicació ofereix molts avantatges en comparació amb les tradicionals. A tall de resum, aquí n’hi ha unes quantes de l’e-Circular i dels comunicats SMS.

Pissarra digital interactiva tàctil a Infantil

En el marc d’aplicació de les directrius del VIRSATIC hem augmentat els recursos materials TIC disponibles en el nostre centre amb una  PISSARRA DIGITAL INTERACTIVA TÀCTIL destinada a l’etapa d’Infantil.

L’accés a les 4 aules multimèdia del nostre centre no és recomanable per a aquests nens i nenes però l’ús de les teconologies TIC a l’Educació Infantil és del tot impresecindible i, per això, hem incorporat al llarg d’aquest primer trimestre una pissarra digital amb suport mòbil que podem desplaçar a les diferents aules i a les sales comunes.

El model escollit, després de fer una recerca exhaustiva en el mercat actual, ha estat la TEAMBOARD de 77 polzades tàctil amb el suport elevador hidràulic i amb el projector ultracurt.

És una pissarra que té garantida la superfície de treball (escriptura, projecció, sensible al tacte) per un període de 10 anys i que permet treballar amb ella com si en realitat tinguessím tres pissarres en una.

  1. És una superfície de projecció o d’escriptura que té esborrat en sec
  2. És una pissarra electrònica que pot capturar dibuixos i anotacions en format digital i emmagatzemar-los sense necessitat d’usar el projector
  3. És una pissarra digital interactiva sensible al tacte que funciona amb qualsevol aplicació de l’ordinador

PDI tàctil TEAMBOARD

Per augmentar encara més la funcionalitat d’aquesta pissarra hem afegit un reproductor extern – connectat al sistema d’altaveus i al projector –  amb el qual podrem reproduir arxius multimèdia (mp3, mp4, wma, wav, cda, ogg, mpeg, mpg, jpg, jpge, DivX, …) amb suport CD/DVD i utilitzar-la com a pantalla de projecció de gran format.

L’ordinador que permet governar les diferents aplicacions està allotjat al compartiment inferior i les connexions es fan per la part inferior i posterior. Això permet un còmode desplaçament de la pissarra i en facilita la protecció i la seguretat.

pdi3

pdi2

pdi6

pdi41

pdi5

La plataforma de centre

cursos-moodle-petita

La plataforma de centre: element clau per a la implantació de les TAC

Per poder tenir a l’abast els continguts digitals de forma senzilla i eficient, tant dins com a fora del centre, monitoritzar de forma personalitzada l’activitat de l’alumnat i possibilitar la interacció entre professorat, alumnat i famílies, cal un punt de trobada amb uns mecanismes per gestionar tota aquesta informació. Aquest dispositiu informàtic és el que s’anomena Entorn Virtual d’Ensenyament Aprenentatge (EVEA), Campus Virtual o Plataforma e-learning, entre d’altres noms.

Un EVEA és un espai virtual, accessible per Internet, que reuneix diverses aplicacions que faciliten l’organització dels continguts digitals i la gestió de l’aprenentatge. Els usuaris (professorat, alumnat, administradors) han d’estar registrats individualment al sistema i compten amb un perfil determinat que els permet accedir a allò que els interessa. Dins d’aquest entorn poden informar-se, realitzar exercicis i altres activitats per compartir i construir coneixement, comunicar-se amb altres usuaris i crear, en definitiva, una autèntica comunitat virtual d’aprenentatge.

L’EVEA de centre és l’element clau per desplegar de forma intensiva el treball acadèmic basat en continguts digitals. Garanteix l’autonomia del centre sempre que es treballa amb continguts de diferents proveïdors i permet mantenir la custòdia de les dades personals dels alumnes en un mateix espai virtual gestionat pel centre docent.

El programari més estès en el món educatiu per gestionar aquest tipus de plataforma virtual és Moodle . Aquesta aplicació, juntament amb la intranet de centre, és la que hem adoptat per desplegar la Plataforma de centre. Tant la intranet com el Moodle tenen com a característica destacada el fet de ser aplicacions de programari lliure. El programari Moodle, a més, ha estat adoptat per una àmplia majoria d’universitats i institucions educatives.

En el nostre centre, el pla d’allotjament (Hosting) contractat a través del nostre partner Sortsystems (www.sortsystems.es), ens permet disposar d’un espai propi per al nostre Moodle: el MoodleVIRSA (http://www.vergesalut.com/movds)
Estem treballant per a gestionar la incorporació de les dades del programari de gestió (AMIC/Alexia) a la base de dades d’usuaris del MoodleVIRSA i així facilitar la gestió administrativa dels diferents cursos al professorat.

En el curs 2008-2009 hem desenvolupat l’embrió d’aquesta plataforma amb la publicació d’alguns cursos, com es pot observar a la captura de pantalla de la part superior. Al llarg del curs 2009-2010 en desenvoluparem més i estendrem aquesta plataforma en la mesura i grau que sigui possible a totes les etapes.

Tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement (TAC)

La planificació de l’ús de les tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement: el Pla TAC de centre i el VIRSATIC.

L’educació bàsica ha de proporcionar els instruments i les competències per aprendre a aprendre en un context digital mitjançant noves metodologies i continguts que aprofitin els recursos d’Internet per a l’aprenentatge i la generació compartida de coneixement.

L’abundància i la multiplicitat de les fonts d’informació disponibles a la xarxa comporten que totes les persones hagin de desenvolupar noves capacitats, destreses i criteris: és el que s’anomena competència digital, recollida als decrets de currículum.

La integració plena de les tecnologies en un centre educatiu es pot enfocar com un procés d’innovació i gestió del canvi que afecta, d’una banda, tots els seus integrants i, de l’altra, aspectes de funcionament: pedagògic, formatiu, organitzatiu i tecnològic. Per facilitar que aquest procés es desenvolupi de manera harmònica, és necessària una planificació a curt i a més llarg termini. Se suggereix el Pla TAC de centre com a instrument per formalitzar la governança de la tecnologia en el marc de l’autonomia de centre i del projecte educatiu. Amb aquest Pla TAC:

  • S’assignen responsabilitats compartides en la gestió de la tecnologia en el centre.
  • Es concreten les necessitats d’assessorament i formació.
  • Es planifiquen el desplegament i la inserció de les TIC en els àmbits educactius, administratius i comunicatius.
  • Es fa el seguiment i l’avaluació dels usos curriculars de les TAC.
  • Es defineixen les prioritats per a la dotació dels recursos tecnològics.
  • Es vetlla pel compliment de la normativa en els usos de la tecnologia, especialment en allò que s’estableix a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i a la Llei de propietat intelectual (LPI).
  • S’estableix la presència del centre a Internet (portal del centre, plataforma virtual).

L’elaboració del Pla TAC de centre és en si mateix un mecanisme d’innovació. En aquest context, l’elaboració del Pla ha de proporcionar espais i temps per establir intercanvis entre el professorat per reflexionar, debatre, compartir i, en suma, per aprendre.

La implementació del Pla TAC de centre és un procés que requereix un impuls decidit per part de l’equip directiu i reclama el consens del claustre de professorat i la participació de tota la comunitat educativa.

Les línies mestres d’aquest Pla TAC del centre, suggerit per Departament d’Educació, ja estan integrades en el VIRSATIC, el nostre pla estratègic per a la incorporació de les TIC, que hem iniciat des del curs 2003-2004 i que continuem desenvolupant curs rere curs.

Actuacions VirsaTIC

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ: UN NOU PARADIGMA EDUCATIU

Josep Ma Saura Badia – Cap de TIC i MAV

En el context de l’actual societat de la informació, les TIC (tecnologies de la informació i de la comunicació) tenen una importància rellevant també en el món de l’educació, per diverses raons. Llegeix la resta d’aquesta entrada »